Necky Manitou 13

Necky Manitou 13 touring kayak. Red, orange, yellow.